Τα ωφέλη της εταιρίας από την υπαγωγή σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ